top of page
AGROLL KFT
“AGROmashEXPO belépőjegy”
promóciós játék
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A(z) “AGROmashEXPO belépőjegy” promóciós játékot az Agroll Korlátolt Felelősségű Társaság (6034. Helvécia, Kiskőrösi út 39, Cg.: 03-09-135533, adószám:27475243-2-03) szervezi és bonyolítja. Az “AGROmashEXPO belépőjegy” promóciós játékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama: 2024.január 12.15 :00 perctől – 2024. január 21. 12.00 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei:

A játék időtartama alatt a(z) https://www.facebook.com/mbvagro oldalon keresztül, a facebook hirdetést megosztó, illetve a feltett kérdésre helyesen válaszoló természetes személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt az Agroll Korlátolt Felelősségű Társaságtulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.

A játékban történő részvételre való jelentkezés a https://www.facebook.com/mbvagro oldalon történik, a hirdetés megosztásával, illetve a feltett kérdés megválaszolásával. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.

4. Személyes adatok kezelése és védelme

A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:

- név

- e-mail cím

Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történő átadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, valamint nyertessége esetén a nyeremény résztvevő részére történő átadásának biztosítása, valamint a Játék lebonyolítása érdekében Résztvevővel történő kapcsolattartás. Résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezett hozzájárulását adja a jelen 4. pontban meghatározott adatainak Szervező által történő kezeléséhez.

A résztvevő által megadott személyes adatokat Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, valamint szervező megbízásából adatfeldolgozóként eljáró személyek ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Résztvevő a játékra történő jelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

Szervező, mint adatkezelő a promóciós Játék során adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen 4. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének, valamint az általános szerződési feltételek részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a következő linkeken:

https://www.mbvagro.hu/adatvedelmi-tajekoztato

5. Nyeremények:

20 db AGROmashEXPO és AgrárgépShow kiállítás belépőjegy.

6. A sorsolás időpontja, helyszíne:

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2023. január 21. 13:00

A sorsolás helyszíne: Agroll Kft telephelye (6000. Kecskemét, Talfája tanya 9/A.)

A sorsolás nyilvános.

 

Szervező a nyertest a nyereményjáték posztja alatti kommentben értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 48 órán belül.

 

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

§ a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

§ bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyertesek

A sorsolás alkalmával a szervező 20 db nyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a regisztrált felhasználói profilhoz kapcsolódó Messenger címen a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti. A nyeremény átvétele a Messengeren keresztül egyeztetett módon történik.

 

A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, az Agroll Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

8. Felelősség korlátozása

Az Agroll Kft. nem minősül az AGROmashEXPO és AgrárGépShow szervezőjének, ezen okból kizárja felelősségét minden olyan esemény kapcsán, amely az AGROmashEXPO és az AgrárGépShow során résztvevőt érinti, továbbá nem tehető felelőssé, amennyiben az AGROmashEXPO és AgrárGépShow rendezvények nem felelnek meg résztvevő elvárásainak.

9. Egyéb rendelkezések

Az Agroll Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse, vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a https://www.facebook.com/mbvagro oldalon történő közzététellel válik hatályossá. Az Agroll Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. Az Agroll Kft. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

Helvécia, 2024. január 12.

bottom of page